Informace o poskytnutí a zpracování osobních údajů

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Správce osobních údajů: realitní kancelář Andrea Šteflová, IČ: 72509589, se sídlem Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč-Podklášteří

Tyto informace jsou předávány fyzické osobě – subjektu osobních údajů za účelem poučení o právech týkající se zpracování osobních údajů poskytnutých za účelem plnění sjednané služby – zprostředkování uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovité věci, nájemní smlouvy a pod.

Osobním údajem je jakákoliv informace, dle níž lze osobu přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Realitní kancelář zpracovává pouze takové osobní údaje a v takovém rozsahu, které jsou nezbytné pro plnění smluvní povinnosti, zákonné povinnosti či se souhlasem subjektu údajů, a to: jméno a příjmení, akademické tituly a hodnosti, datum narození, rodné číslo, bydliště, případně korespondenční adresa, podpis, rodinný stav, telefonní spojení, bankovní spojení, e-mailová adresa, číslo datové schránky.

Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů či z veřejně dostupných databází a zdrojů. Realitní kancelář zpracovává osobní údaje především následujícími způsoby: eviduje osobní údaje v databázi realitní kanceláře obsahující sjednané inzerce nemovitých věcí a případné nabídky a poptávky na další spolupráci se subjekty údajů, zpracovává osobní údaje pro vypracování potřebných listin v souladu se sjednanou službou, tj. sepsání zprostředkovatelské smlouvy, rezervační smlouvy, budoucí kupní smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o úschově finančních prostředků. Za účelem sjednané úschovy kupní ceny u třetí osoby předává Realitní kancelář osobní údaje pouze osobě zvolené dle dohody účastníků smlouvy, která provede úschovu kupní ceny nebo sepíše další potřebné listiny, např. advokát, nebo notář; tyto osoby budou smluvně vázány mlčenlivostí a dodržováním příslušným právních předpisů.

Realitní kancelář předkládá návrhy vypracovaných listin na dohodnuté e-mailové adresy účastníků smlouvy a je-li o to požádána, překládá tyto návrhy i v rámci jednání o poskytnutí úvěru na úhradu kupní ceny příslušným bankovním institucím a finančním či hypotečním poradcům.

Realitní kancelář zpracovává osobní údaje uložením na zabezpečeném místě (v listinné i elektronické podobě) tak, aby k nim měla přístup pouze osoba pověřená vypracováním příslušné listiny, realitní makléř odpovědný za vedení jednání o zprostředkování smlouvy, zaměstnanec realitní kanceláře a majitelka realitní kanceláře; taková osoba musí být vázaná mlčenlivostí a dodržováním příslušným právních předpisů.

Subjekt údajů má právo:

  • požádat o bezplatný přístup k jeho osobním údajům,
  • opravit či doplnit osobní údaje,
  • požádat o přenesení osobní údaje jinému správci,
  • požádat o blokaci či výmaz osobních údajů,
  • vznést námitku proti dalšímu zpracování osobních údajů po ukončení sjednané služby,
  • odvolat souhlas s poskytnutím osobních údajů, byl-li udělen.


Likvidace osobních údajů je možná v případě, že uchování osobních údajů není potřebné pro plnění zákonné povinnosti správce a již pominul (nebo nikdy nebyl dán) účel, pro který byly údaje poskytnuty, nebo byl subjektem údajů odvolán souhlas. Subjekt údajů bere na vědomí, že realitní kancelář je podle zákona povinna uchovat potřebné osobní údaje pro účely finanční správy po dobu 10ti let, přičemž je oprávněna předat potřebné údaje smluvní účetní kanceláři za účelem vedení účetnictví realitní kanceláře, a pro účely opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu rovněž po dobu 10ti let. Subjekt údajů má právo požádat správce o odstranění stavu, který je v rozporu s předpisy o ochraně osobních údajů, a dále má právo podat stížnost na nezákonné nakládání s  osobními údaji u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha, 170 00, www.uoou.cz.